REKLAMUJEMY FILOZOFIĘ / STOSUJEMY ESTETYKĘ - reklamy
pokaz oraz konkurs prac studenckich realizowanych w roku akademickim 2011/12 w ramach programu studiów FILOZOFIA STOSOWANA
przygotowanie, opracowanie, koordynacja prac:
Dariusz Brykowski, Sylwia Chrzanowska, Justyna Czupiłka, Honorata Dłużewska, Agnieszka Jagusiak, Wioletta Kazimierska-Jerzyk, Igor Kaźmierczak, Adrian Kosowski, Daniel Maliński, Sławomir Mijas, Alicja Markiewicz, Jowita Mróz, Anna Ostrowska, Sonia Szechowska
współorganizacja, współpraca: Laboratorium Filozoficzno-Kulturalne - Katarzyna Dąbrowska, Marta Kotwas

LAUREACI KONKURSU (wyłonieni na podstawie głosów oddanych przez publiczność):
I MIEJSCE - Dariusz Brykowski
II MIEJSCE - Filip Woźniak
III MIEJSCE (ex aequo) - Beata Kornecka/Joanna Piątek, Szymon Orzechowski/Marcin Żychliński
wyróżnienie - Justyna Czupiłka

G R A T U L U J E M Y !!!


R E K L A M Y
Produkt: Bycie i czas

Reklama: film

Twórcy: Beata Kornecka, Joanna Piątek

Książka Heideggera to jedna z tych publikacji, które wywołują skrajne emocje. Jedni ją gloryfikują, dostrzegając głębię egzystencji. Inni traktują niczym zapiski szaleńca. Bez względu na to, czy jesteś zwolennikiem tej książki, czy też jej przeciwnikiem, rusz głową! Czy jest to pozycja nadal warta uwagi? Czy w świecie, w którym nawet bunt uległ utowarowieniu, jest czas na bycie filozofem? 

Główne środki estetyczne/retoryczne/perswazyjne:

- litotes mający pomniejszyć rolę autorytetu względem codziennego doświadczenia

- synestezja wywołująca u odbiorcy poczucia zanurzenia w świecie reklamy

- analogia książki do narkotyku mająca zaintrygować odbiorcę przedmiotem reklamy

Produkt: Czy tu. Czy tam, czytam

Reklama: film

Twórca: Dorota Jachowicz

Czy można w jednym spocie zareklamować św. Bonawenturę, Aronsona i Pratkanisa, a także Fryderyka Nietzschego oraz Rudolfa Carnapa? Czy zastanawiasz się, co łączy tych autorów?

Główne środki estetyczne/retoryczne/perswazyjne:

- aliteracja pełniąca funkcję estetyczną, jej celem jest zainteresowanie odbiorcyakcją promującą literaturę filozoficzną

- metonimia przejawiająca się w tym, iż każda z reklamowanych książek oznacza literaturę filozoficzną, promocja jednego tytułu jest zarazem promocją wszystkich dzieł filozoficznych, bez względu na tematykę oraz reprezentowaną szkołę

- słowografia budująca portret Nietzschego

- częściowa wizualna cenzura uchylająca zarzut pornografii


Produkt: Dekonstrukcja

Reklama: prezentacja

Twórca: Honorata Dłużewska

Jacques Derrida był jednym z najpopularniejszych filozofów XX wieku. Wpływ jego myśli na nauki humanistyczne jest bezsporny. Na jego koncepcję powołują się m.in. neofilologia i kulturoznawstwo. Jednak, czydekonstrukcja może być stosowana w przekazie reklamowym?  Czy dekonstrukcja może być instrukcją?

Główne środkiestetyczne/retoryczne/perswazyjne:

- kalambur słowny ma zaciekawić adresata problemem filozoficznej dekonstrukcji

- metafora sygnatury podkreśla fakt, iż rzeczywistość jest konstruktem kulturowym, który może być interpretowana za pomocą filozoficznej dekonstrukcji

- porównanie spełniające funkcję metaznakową, uświadamiające odbiorcy rolę różnicy w konstruowaniu komunikatu reklamowego

- pytanie retoryczne mające zainteresować odbiorcę filozofią różnicy


Produkt: Bioetyka – medycyna na granicach życia

Reklama: prezentacja

Twórcy: Kamila Mudzo

Kazimierz Szewczyk stawia pytanie o granice etyki ibiologii, które są jednymi z kluczowych wątpliwości XXI wieku? Czy uważasz, że bioetyka ma sens? Czy jest ważnym elementem publicznej dyskusji, czy też tylko przez nikogo niepotrzebnym i niesłyszanym głosem intelektualistów?

Główneśrodki estetyczne/retoryczne/perswazyjne:

- apostrofa pełniąca funkcję fatyczną i mająca przykuć uwagę odbiorcy

- porównania dawnych obrazów i współczesnych fotografii pełniące funkcję estetyczną; ich celem jest zaciekawienie adresata komunikatu reklamowaną książką, ale konotacja uniwersalności podjętej problematyki

- cytaty mające nakłonić adresatów reklamy do podjęcia działania, zdobycia nowej wiedzy

- pytania retoryczne w postaci alternatywrozłącznych mające doprowadzić do stworzenia konotacji: znajomość treści książki oznacza bycie świadomym pacjentem


Produkt: No Logo

Reklama: film

Twórcy: Szymon Orzechowski, Marcin Żychliński

Po publikacji tej książki Naomi Klein stała się jedną z ikon ruchu alterglobalistycznego, który wpłynął  na świadomość konsumentów na całym świecie. Zastanów się, czy i ty żyjesz w świecie marki? Czy logo ma dla ciebie znaczenie?

 Główne środkiestetyczne/retoryczne/perswazyjne:

- paralelizm składniowy pełniący metaforyczną funkcję zastraszania odbiorcy

- parafrazy służące przybliżeniu odbiorcom treści książki

- anafory i powtórzenia mające ujednolicić oraz wzmocnić wydźwięk komunikatu reklamowego 

- powiązania intertekstualne sugerujące odbiorcom, iż znany im obraz rzeczywistości jest tworem systemu-korporacji, a nie suwerennych jednostek


Produkt: Czarny czworokąt

Reklama: film

Twórcy: Michalina Laleko, Aleksandra Sztuka

Czy można zareklamować suprematyzm w XXI wieku? Czyto, co ulotne i niematerialne może zostać przedstawione w reklamie? Czy nie bulwersuje cię takie zestawienie?

Główne środki estetyczne/retoryczne/perswazyjne:

- antonomazja sugerująca, iż reklamowana jest cała historia sztuki, a nie dzieło Malewicza, co ma zaciekawić odbiorcę każdej sztuki

- hiperbola potęgująca funkcję ekspresyjną komunikatu

- porównanie mające na celu podkreśleniewyjątkowości Czarnego kwadratu na białym tle względem innych dzieł przedstawionych w reklamie


Produkt: Reszta jest hałasem

Reklama: film

Twórca: Filip Woźniak

Melodia, rytm i harmonia. Fascynowały już starożytnych Greków, ale dopiero wiek XX przyniósł zainteresowania ich przeciwnością. Hałasem. John Cage w swoim pamiętnym utworze 4:33, starał się dowieść, iż również cisza jest muzyką. Tylko, czy cisza istnieje? Czy oddech pianisty, jego bicie serca, nie tworzą hałasu?

Główne środki estetyczne/retoryczne/perswazyjne:

- apostrofa mająca nakłonić odbiorcę do zapoznania się z komunikatem

- powtórzenie, sugerujące, że melodia, rytm i harmonia konotują istnienie hałasu

- powiązania intermedialne podkreślające związek szumu jako dźwięku oraz szumu wnagraniu wideo (ziarnistość obrazu)


Produkt: Cząstki elementarne

Reklama: film

Twórca: Sylwia Jarmusz

Pisarz, skandalista i myśliciel. Było ich wielu whistorii filozofii, ale czy dzisiaj są jeszcze ważni? Zdecydowanie ważna jest literatura. Tak jest w przypadku „Cząstek elementarnych”. To trudne tematy, które współczesna kultura skrywa pod warstwą poprawności politycznej. Zastanów się, czy interesuje cię egzystencjalizm w XXI wieku? Czy ten nurt filozofii może nam powiedzieć coś nowego?

Główne środki estetyczne/retoryczne/perswazyjne:

- metafora „intelektualnych wypieków” mająca zaciekawić odbiorcę przekazem reklamowym

- hiperbola podkreślająca negatywny obraz rzeczywistości przedstawionej w powieści, a także budująca nastrój odbiorcy

- synonimia semiotyczna podkreślająca rolę autora (jednostki) w kreowaniu wizji rzeczywistości

- pytanie retoryczne mające nakłonić odbiorcę do wypracowania własnego stanowiska względem reklamy


Tytuł: Obcy / Le Mur

Reklama: prezentacja

Twórcy: Malwina Kalinowska

Pytanie  okondycję człowieka, jest pytaniem wykraczającym poza czasi  przestrzeń. Czy jednak na pewno? Czy rzeczywiście dla człowiekaponowoczesnego ważne są pytania, które stawiają Albert Camus i Jean Paul Sarte?A może to tylko powieści należące do literatury rozrywkowej?

Główne środki estetyczne/retoryczne/perswazyjne:

-pytanie retoryczne skłaniające odbiorcę do wypracowania własnego stanowiskawzględem komunikatu reklamowego, a także nacelowane na wywołanie u niego emocji

- powiązania intermedialnesugerujące, iż reklamowany jest motyw marności ludzkiej egzystencji, a nieliteratura

- porównanie podkreślające dwa obliczaegzystencjalizmu, czyli wizję Camusa oraz Sartre’a, sugerując odbiorcy możliwewybory


Produkt:Krytyka czystego rozumu

Reklama: prezentacja

Twórcy: Marzena Fornal, Adam Olczyk, Emilia Zawadzka

Kanon filozofii. Dzieło Kanta to jedna znajważniejszych lektur każdego miłośnika wiedzy. Czy jednak jest to książkanadal ważna? A może to tylko trudny obowiązek historyka filozofii? Czy da sięją zareklamować człowiekowi XXI wieku?

Główne środki estetyczne/retoryczne/perswazyjne:

- metafora „zawieszenia” konotująca związek ludzkiego umysłu i oprogramowania oraz ich funkcjonowania w oparciu o otrzymane komunikaty

- przemilczenie sugerujące, iż reklamowane są treści zakazane

- porównanie mające wywołać u odbiorcy przekonanie o wyższości filozofii Kanta nad filozofią Hegla

- parafraza „Myślenie nie zabija” mająca skłonić odbiorcę do refleksji nadfilozofią krytyczną


Produkt: Dialektyka Oświecenia

Reklama: film

Twórca: Dariusz Brykowski

Horkheimer i Adorno napisali jedną z najtrudniejszych książek XX wieku. Postawili w niej pytanie o kondycję kultury XX wieku. Czy kultura jest kształtowana przez tzw. „przemysł kulturalny”? Jesteś jej uczestnikiem, czy też konsumentem?

Główne środki estetyczne/retoryczne/perswazyjne:

- metonimia zwracająca uwagę, iż Hitler dla Niemców pełnił tę samą funkcję, co każdy idol dla odbiorców kultury masowej

- ironia sugerująca odbiorcy, że nie uświadamia sobie, iż te same mechanizmy propagandy służą przemysłowi kulturowemu oraz systemom totalitarnym

- powiązania intermedialne filmu Leni Riefenstahl oraz muzyki Carla Orfa, a następnie jej remiksu w wykonaniu Wolfganga Garntera, mające podkreślać niezmienność mechanizmów propagandy


Produkt: Sade a człowiek normalny

Reklama: blok reklamowy

Twórca: Justyna Czupiłka

Seks i myśl. Wydawałoby się, że w naszej mimo wszystko nadal dychotomicznej kulturze są to dwie kwestie nie do pogodzenia, że życie cielesne i intelektualne stoją do siebie w opozycji. Tymczasem Markiz de Sade spróbował nie tylko zadać te pytania, ale także udzielić na nie odpowiedzi. Czyw XXI wieku pytania de Sade'a są nadal ważne? Czy interpretacja jego myśli, jakiej dokonał Bataille ma znaczenie dla twojej kondycji intelektualnej?

 Główne środki estetyczne/retoryczne/perswazyjne:

- enumeracja podkreślająca mnogość oraz równoważność dyskursów składających się na współczesną kulturę popularną

- litotes zwracający uwagę widza na panującą w mediach poprawność polityczną

- hiperbola mająca zbulwersować widzów i wywołać u nich reakcję emocjonalną

- powiązania intertekstualne zwracające uwagę odbiorcy na aktualny stosunek kultury popularnej do tematu seksualności 
foto - Michał Antosiak
Kreator stron www - szybka strona internetowa